3 สมาคมฯคัดค้าน พ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

3 สมาคมฯคัดค้าน พ.ร.บ.เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่าทั้ง 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือเรื่องคัดค้านบทบัญญัติบางประเด็นในร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และ กมธ.

ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ทางท้องถิ่นเห็นว่าท้องถิ่นไม่ได้นับความเป็นธรรม เนื่องจาก ท้องถิ่นนั้นมี พ.ร.บ.ท้องถิ่นที่กำกับดูแลอยู่ ซึ่งพอมี พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ขึ้นมาอีกอำนาจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแก้ผู้กำกับดูแลนั้นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด อีกทั้ง พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ ยังมีการเข้าชื่อถอดถอน ทั้งผู้บริหารและสมาชิก ได้อย่างง่ายดายคือประชาชนสามารถลงชื่อถอดถอนได้เพียง 10%จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมันไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่นหากพื้นที่ไหนที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 200 คนและหากจะยื่นถอดถอนนั้นมีเพียงแค่ 20 คนได้นั้นมันไม่เป็นธรรม

ดังนั้นทั้ง 3 สมาคม จึงได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านการบรรจุบทบัญญัติที่ให้อํานาจผู้กํากับดูแลเข้ามามีอํานาจในการตั้งกรรมการสอบสวน, อํานาจในการสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และอํานาจในการสั่งให้พ้นตําแหน่ง รวมทั้งการขอให้เพิ่มบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกระบวนการ ลงคะแนนเสียงโดยลับ ไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ทั้งนี้วันนี้ทั้ง 3 สมาคมจะมีการประชุมหารือการคัดค้านต่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้อีกครั้ง ภายหลังประชุมเสร็จสิ้นก็จะดำเนินการทวงถามถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งหากไม่มีการพิจารณา พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวแล้วนั้นทางสมาคมทั้ง 3 สมาคม มีมติจะมีการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของทั้ง 3 สมาคมจากทั่วประเทศที่แสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยด้วยต่อ พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ไม่มีความยุติธรรมต่อท้องถิ่นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.