อาห ารเหลือเเค่กระสอบเดียว ว อ นผู้ใจบุญช่ว ยเหลือน้ อ ง

เรื่องร าวนี้เป็นของผู้ใช้เ ฟ ส บุ ค ป้าแมวได้ออกมาvออาห ารให้น้องห ม าที่ป้าเลี้ยง

มีเรื่องร าวดังนี้ อาห ารเหลือเเค่กระสอบเดียวกรๅบvออาห ารเ ม็ ดด้วยเถอะค่ะ

 สักกระสอบก็ยังดี ให้ห ม าเ เ ม ว 183 ตัว พอได้กินประทั งชีวิ ตไปได้อีกหนึ่งวัน

vอร้องไ ห้ไม่อ ายใคร ใครจะว่ายังงัยก็ช่ างเเล้ว vอให้ลูกๆมีกินก็พอ บ้านนี้ 182 ชีวิ ต

ช่วยมาทุกตัว รักเเละดูเเลอย่ างดีทุกตัว เเต่บ้านนี้ไม่ค่อย ได้รับความช่ ว ยเ ห ลื อตอนนี้ สิ้ นหนทางจริงๆ

 งานที่เคยทำก็ไม่ได้เงืน ป้าแกก็มาเ จ็ บป่ ว ย เwจป้าเเ ม ว vอเป็นกระบอกเสียง vอความช่วยเหลือ

ให้บ้านห ม าเเ ม วพิจิ ตรด้วยเถอะค่ะ กราบขอความเ มตต าด้วยนะคะตอนนี้น้ อ งๆ เ จ็ บ ป่ วย เเละพิ ก ารหลายตัวเลยค่ะ

ใครสนใจช่ ว ยเห ลื อป้าแมว ติ ด ต่ อไปที่เ บ อ ร์ นี้ ไ ด้ เ ล ยนะคะ 093 542 9173

Leave a Reply

Your email address will not be published.