สถาบัน เ ตือน “กินปลานิลดิบ” เ สี่ยงเป็นท่ อน้ำดี

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอ ม เผย “กินปลานิลดิบ” เ สี่ยงเป็นมะเ..ร็งท่ อน้ำดี ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันมะเ..ร็งแห่งชาติ จากกรณีที่มีข่ าวลือปรากฏในสื่อต่าง ๆ

เรื่อง กินปลานิลดิบ เสี่ยงเป็นมะเ..ร็งท่ อน้ำดี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอ มได้ดำเนินการตร วจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันมะเ..ร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ปลาน้ำจืดมักจะมีพย-าธิใบไม้ตับ ซึ่งมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแล้วว่าพย-าธิชนิดนี้เป็นสาเหตุสำคัญต่อการเกิดมะเ..ร็งท่ อน้ำดี

ดังนั้นการรับประทานปลา น้ำจืดดิบ หรือสุก ๆ ดิ บ ๆ ที่มีการปนเ ปื้อนพย-าธิใบไม้ตับ อาจส่งผลต่อการเพิ่มความเ สี่ยงของการเป็นมะเ..ร็งท่ อน้ำดีได้ จึงไม่ควรรับประทานปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาที่มี เกล็ด

แบบ ดิ บหรือสุก ๆ ดิ บ ๆ โดยอาหารที่เ สี่ยงต่อการติด เ ชื้ อพย-าธิใบไม้ตับ ได้แก่ ก้อยปลาดิ บ ปลาส้มดิ บ ปลาร้า ดิ บ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบัน มะเ..ร็งแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.